Despre noi

Cine suntem?

VIZIUNEA

Instituție a sistemului special integrat, cu deschidere europeană oferindu-și serviciile în sistem de rețea, cu aplecare spre nevoile fiecărui copil

MISIUNEA

„ Acolo unde există o necesitate trebuie să fie și o posibilitate, omul nu este propriul lui prezent , ci este propriul său viitor”  (Titu Maiorescu)

Scurt istoric

 • 1978Şcoala Ajutătoare Nr. 2 pentru şcolarizarea copiilor cu dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate  
 • 1986Casa de Copii cu Şcoala Ajutătoare, având o structură complexă, de ocrotire şi de instruire 
 • 1999Şcoală Specială Nr. 2, cu clasele I-VIII. În această perioadă s-au integrat copii cu deficienţe mintale uşoare din ciclul primar în învăţământul general aproape de domiciliul elevului şi s-au înfiinţat  clasele speciale  integrate în învăţământul general, sau înfiinţat şi posturile de învăţători/profesori de sprijin. 
 • 2006Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 2

În prezent, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2, amplasat aproape de centrul orașului Târgu -Mureș, într-o zonă ușor acccesibilă, se adresează unei populații școlare situate în toate cartierele orașului.  

Școala noastră asigurășcolarizarea elevilor cu CES și în zona orașului Târnăveni , Sighișoara și Luduș prin clasele care funcționeză în aceste localități, în clădirea aparținând școlii noastre sau prin clase integrate la școlile generale din Sighișoara și Luduș .

Școala oferă instruire, educare, terapii specifice elevilor cu cerințe educative speciale, care au obținut in prealabil Certificat de expertiză și orientare școlară, eliberat de C.J.R.A.E. Mureș.

Activitatea instructiv-educativă şi cea terapeutic-recuperatorie se desfăşoară în baza

Planurilor-cadru pentru Învăţamânt special aprobate prin ordinele Ministrului Educaţiei nr. 4927 şi 4928/2005 şi nr.5239/2008, pentru următoarele nivele de invăţământ:

 • Preşcolar;  
 • Primar şi gimnazial-clasele O-IV si V-VIII ( elevi cu dizabilităţi mintale moderate si usoare, precum si clase de elevi cu dizabilităţi mintale severe, profunde, şi/sau asociate);
 • Clasele IX-X pentru elevi cu dizabilităţi mintale severe, profunde si/sau asociate;
 • Clasă pentru învatamant simultan, nivel primar;
 • Servicii educaţionale de sprijin pentru elevii cu cerinte educationale speciale integraţi in invăţământul de masă;  

Structura curricumului

a) Curriculum nucleu conţine 7 arii curriculare obligatorii:  

 • Limbă şi comunicare
 • Matematică şi ştiinţe ale naturii
 • Om şi societate
 • Arte
 • Educaţie fizică şi sport       
 • Tehnologii şi activităţi practice           
 • Consiliere şi orientare

Procesul de învățământ adresat elevilor cu cerințe educaționale speciale vizează, pe lângă componenta instructiv-educativă, și o componentă compensator-recuperatorie, aceasta fiind realizată prin intermediul activităților din celor două arii curriculare specifice învățământului special:

b) Terapii specifice și de compensare:

Terapia tulburărilor de limbaj 

 • evaluarea complexă și identificarea tulburărilor de limbaj, a tuburărilor de scris-citit și în general a actului de comunicare;
 • elaborarea și aplicarea de planuri de intervenție educațional-terapeutice personalizate;
 • stabilirea și utilizarea unor tehnici și metode specifice, menite să stimuleze procesul de recuperare;
 • adaptarea activității terapeutice la tipul și gradul de deficiență și ritmul de recuperare; Kinetoterapia
 • evaluare motorie și funcțională în scopul recuperării somato-funcționale, motrice și psihomotrice sau a reeducării funcțiilor compensatorii;
 • corectarea/ameliorarea/reeducarea funcțională și recuperare motrică prin programe de intervenție individualizată;
 • creșterea gradului de adaptabilitate prin corectarea, ameliorarea și/sau compensarea afecțiunilor aparatului locomotor;

Psihodiagnoza, consilierea, orientarea, terapia și programele de intervenție

 • cunoaşterea funcţională a elevilor şi a claselor de elevi din punctul de vedere al dinamismului şi particularităţilor caracteristice vârstei diagnosticate; 
 • expertiza şi psihodiagnoza individuală a elevilor din şcoală în vederea întocmirii fişelor psihologice; 
 • evaluarea competenţelor socio-emoţionale ale copiilor în vederea formării şi exersării lor; 
 • susţinerea psihoafectivă a elevilor pentru prevenirea situaţiilor de criză a personalităţii;  
 • asistență psihopedagogică acordată copiilor, cadrelor didactice și părinților/tutorilor ;  
 • întocmirea fişelor noi de evaluare psihologică a copiilor,din şcoală şi din diferite locaţii ,  conform  Metodologiei, necesare pentru DGASPC şi COSP , pentru reactualizarea hotărârilor de încadrare într-un grad, sau reînnoirea certificatelor de orientare şcolară şi profesională;

Terapii specifice de recuperare-compensare pentru preșcolarii/elevii cu TSA 

Activităţi  bazate pe modelul TEACCH

 • Se adresează preşcolarilor sau şcolarilor cu autism sau tulburare pervazivă de dezvoltare;  
 • Se realizează  structurarea, delimitarea şi marcarea spaţiului în care se desfăşoară  activităţile cu copii; 
 • Construirea de contexte educaţionale adecvate acestora;
 • Utilizarea orarelor vizuale cu obiecte, miniaturi ale obiectelor sau diferite pictograme pentru fiecare copil, învăţarea regulilor, a rutinelor, a deprinderilor funcţionale asigură adaptarea confortabilă şi eficientă la viaţa de zi cu zi;

Intervenţii psihopedagogice şi logopedice prin programul terapeutic PECS 

 • Se adresează persoanelor care au dificultăţi în comunicare,  independent de utilizarea limbajului verbal;
 • Sistemul de comunicare vizuală prin intermediul pictogramelor -  (PECS) este un sistem care promovează însuşirea abilităţilor de comunicare, elevul învaţă cum să iniţieze comunicarea şi săşi dezvolte abilităţile sociale de comunicare;
 • Comunicarea se realizează cu ajutorul pictogramelor, acestea fiind aşezate în cartea de comunicare. 
 • Folosirea PECS creşte abilităţile şi independenţa prin consolidarea de cereri şi comunicare pozitivă;
 • Este un sistem de comunicare funcţional, reduce problemele în controlul comportamentului, creşte interacţiunile sociale în general, şi interacţiunea cu semenii.

Activităţi în grupe şi intervenţii psihopedagogice prin programul terapeutic ABA

 • Se adresează copiilor cu tulburări de neurodezvoltare;
 • Programele terapeutice au la bază Analiza Comportamentală Aplicată;
 • Se formează şi se dezvoltă la copii capacităţile cognitiv comportamentale; 

c) Terapia educațională complexă și integrată conține următoarele discipline

 • Stimulare cognitivă
 • Terapia ocupațională
 • Formarea autonomiei personale
 • Socializarea
 • Ludoterapia

d) Curriculum la decizia şcolii cuprinde discipline opţionale aprobate de ISJ Mureș şi este elaborat de şcoală în funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii, interesele elevilor, situaţiile specifice şcolii şi necesităţile comunităţii locale.

Grădiniţa specială functionează după un curriculum propriu care cuprinde următoarele tipuri de activităţi instructiv-educative :

 • Activităţi pentru formarea,stimularea și dezvoltarea comunicării
 • Activităţi de expresie psihomotrică
 • Activităţi de educaţie senzorială şi cognitivă
 • Activităţi de automonie personală şi socială
 • Activităţi ludice de educaţie şi compensare
 • Terapii specifice de compensare

Metodele si programele educationale sunt adaptate în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, iar  elevii cu dizabilităţi grave, severe, profunde şi/sau asociate  beneficiază de planuri de servicii şi programe de intervenţie personalizată elaborate în echipă multidisciplinară de specialişti, formată din:

 • profesor psihopedagog
 • profesor educator
 • profesor psihodiagnoză
 • profesor logoped
 • kinetoterapeut
 • asistent social

Activitatea educativă extracurriculară şi extraşcolară desfăşurată în beneficiul elevilor nostri se concretizează în  derularea a numeroase proiecte si activităţi în colaborare cu alte clase din şcoală sau cu elevi din şcolile obişnuite, precum şi în parteneriat cu diverse instituţii culturale şi educative din Târgu Mureș şi în ţară.